PROGRAM PRE SLOVENSKO
Vieme ako vyviesť krajinu z chudoby a zaviesť právny štát.

NAJ sa usiluje o právny štát v ktorom budú nielen povinnosti ale aj práva pre všetkých rovnaké.  Máme jasnú víziu pre Slovensko, ktorú sme naformulovali aj do nášho programu strany. Znížime dane a odvody pre živnostníkov i podnikateľov, aby vzniklo motivačné prostredie pre podnikanie. Vzhľadom na to, že sa budeme usilovať o rast platov na SR je potrebné podnikateľov a živnostníkov čo najviac odbremeniť.

 

1.Demokracia a chod štátu 

Budú  uskutočnené tieto okamžité kroky pokiaľ získame dostatočnú podporu od voličov na účasť vo vláde :

 1. Vybudujeme právny štát. Korupciu  zminimalizujeme na najnižšiu možnú úroveň na úrovni verejnej správy tým, že všetky tri zložky štátu (súdy, polícia a vláda) budú absolútne a nekompromisne zamerané na spoločný cieľ – odstránenie korupcie a relevantné postihovanie previnilcov.
 2. Odpolitizujeme štát a verejné inštitúcie a štátne firmy. Takto zabezpečíme plynulé fungovanie štátu aj bez zásahu politikov.  Voľby pravidelne paralyzujú riadnu činnosť štátnych inštitúcií častou obmenou politických nominantov čím sa znefunkčňuje  fungovanie štátu, lebo často prichádzajú  noví ľudia, ktorí nepoznajú danú problematiku. Preto chceme kariérny rast ľudí, ktorí v týchto štátnych inštitúciách pracujú.  

Záver:  Slovensko je malá ekonomika a nemôže si dovoliť takéto bohapusté rozkrádanie. Prostriedky štátu pôjdu na modernizáciu štátnych nemocníc, totálnu obnovu školstva, rast penzií min. 550 EUR a rozvoj podnikania a poľnohospodárstva – obnovu malých poľnohospodárskych podnikov.

2.Kultúra, osveta

 • Postupne obnovíme národne pamiatky, zámky a kaštiele.
 • Podporíme slovenskú dramatickú tvorbu pútavým spôsobom.
 • Právo dotknutých na odpoveď v mediach  je nevyhnutná.
 • Postavíme centrálny pomník v Turni nad Bodvou pre násilne odvlečených ľudí počas komunizmu medzi rokmi 1944-1955. Ide o 70 tis. ľudí, ktorí boli násilne odvlečení do pracovných táborov.
 • Pôvodnú filmovú tvorbu (RTVS) oživíme pútavou formou.
 • Chceme viesť  mládež k zodpovednosti a hlavne vybudovať svedomie u mladých ľudí, ktoré nahradila svojvôľa pod tlakom médií. Tento tlak médii budeme vyvažovať novou a modernou aktivitou vlády a osvetou štátu práve cez média.
 • Pomocou historikov nanovo zadefinujeme slovenskú históriu a slovenské osobnosti, ale nie z pohľadu zahraničia, ale Slovenska a dostaneme to do učebníc. Nová osveta mladých.
 • Postavíme nové národné múzeum,  kde budú vystavené nádherné kroje, pútavá  tvorba našich predkov !
 • Budeme podporovať  kultúrne talenty,  ktoré nás budú reprezentovať po celom svete. Podporou kultúry  prinesieme oživenie regiónov ! Spojíme to aj s AGROTURISTIKOU.

3.Polícia a justícia

Je potrebné raz a navždy  nastoliť právny štát.  Problémy v oblasti polície :

1)  po­li­caj­ti príl­iš dl­ho rie­šia prí­pa­dy,

2)  neú­mer­ne dl­ho tr­va­jú po­li­caj­né exper­tí­zy,  

3)  príl­iš čas­to sa me­nia vy­šet­ro­va­te­lia,

4) po­li­caj­ti čas­to ne­ro­zu­me­jú prob­le­ma­ti­ke.

Zdĺha­vé rie­še­nie prí­pa­dov je spô­so­be­né naj­mä vy­so­kou mie­rou za­ťa­že­nos­ti, ne­dos­tat­kom po­moc­né­ho per­so­ná­lu – po­li­caj­ti sa ne­ve­nu­jú len úko­nom tres­tné­ho ko­na­nia, ale mu­sia vy­ko­ná­vať aj s tým sú­vi­sia­ce „ad­mi­nis­tra­tív­ne“ čin­nos­ti, napr. ob­sa­ho­va­nie spi­sov, vy­pi­so­va­nie obá­lok, ko­pí­ro­va­nie spi­sov (nie­ke­dy aj nie­koľ­ko ti­síc stra­no­vých), čo lo­gic­ky vy­čer­pá­va ich ča­so­vý fond a v ne­pos­led­nom ra­de pl­nia aj úlo­hu za­pi­so­va­te­ľov, na­koľ­ko si sa­mi spi­su­jú zá­pis­ni­ce, čo v prí­pa­de nie­koľ­ko stra­no­vých vý­slu­chov tak­tiež znač­ne vy­čer­pá­va. Rie­še­nie prí­pa­dov predl­žu­je aj príl­iš­ný for­mal­izmus v tres­tnom prá­ve, ne­dos­ta­toč­ná zna­losť tres­tné­ho prá­va a z to­ho pra­me­nia­ce vy­ko­ná­va­nie nad­by­toč­ných úko­nov a iné ob­jek­tív­ne prí­či­ny – dl­hé zna­lec­ké do­ka­zo­va­nie, práv­na po­moc do cu­dzi­ny a pod.

Neú­mer­né tr­va­nie zna­lec­kých exper­tíz je spô­so­be­né pre­ťa­že­ním KEÚ ( kriminálno expert. Ústav ) – má­lo pra­cov­ní­kov na príl­iš ve­ľa prí­pa­dov.

Príl­iš čas­té strie­da­nie po­li­caj­tov vy­ko­ná­va­jú­cich tres­tné ko­na­nie je spô­so­be­né sla­bou mo­ti­vá­ciou vy­ko­ná­vať tú­to prá­cu, tá pra­me­ní naj­mä z ne­dos­ta­toč­né­ho fi­nan­čné­ho ohod­no­te­nia v po­rov­na­ní s iný­mi zlož­ka­mi PZ, ďal­ším fak­to­rom je cel­ko­vé pre­ťa­že­nie po­li­caj­tov, čo pô­so­bí de­mo­ti­vu­jú­co (tzv. syn­dróm vy­ho­re­nia) a tak­tiež ne­vy­ho­vu­jú­ce pra­cov­né pros­tre­die, napr. vy­ba­ve­nie a cel­ko­vý tech­nic­ký stav ob­jek­tov, v kto­rých sa vy­ko­ná­va vy­šet­ro­va­nie, resp. skrá­te­né vy­šet­ro­va­nie.       

Po­li­caj­ti ne­ro­zu­me­jú prob­le­ma­ti­ke – po­zo­ru­hod­ným je fakt, že vy­šet­ro­va­te­lia mu­sia mať vy­so­koš­kol­ské vzde­la­nie dru­hé­ho stup­ňa (naj­lep­šie práv­nic­ké, resp. Aka­dé­miu PZ, aj keď je ve­ľa kva­lit­ných vy­šet­ro­va­te­ľov so vzde­la­ním z iné­ho od­bo­ru), av­šak po­ve­re­ní prís­luš­ní­ci, kto­rí vy­ko­ná­va­jú skrá­te­né vy­šet­ro­va­nie a prak­tic­ky reali­zu­jú tak­mer  iden­tic­ké úko­ny v tres­tnom ko­na­ní ako vy­šet­ro­va­te­lia ne­mu­sia mať žiad­ne vy­so­koš­kol­ské vzde­la­nie (pri­čom do ich vec­nej prís­luš­nos­ti pa­tria aj tres­tné či­ny eko­no­mic­kej po­va­hy, kto­ré sú ná­roč­né na do­ka­zo­va­nie, napr. poš­ko­dzo­va­nie ve­ri­te­ľa, zvý­hod­ňo­va­nie ve­ri­te­ľa, ne­zap­la­te­nie da­ne a pois­tné­ho). Na­viac vy­šet­ro­va­te­lia ma­jú roč­nú ča­ka­teľ­skú prax a in­di­vi­duál­ne ur­če­né­ho ško­li­te­ľa, čo u po­ve­re­ných prís­luš­ní­kov neexis­tu­je. Z vy­ššie uve­de­ných dô­vo­dov je po­tom mož­né, že tres­tné ko­na­nie v rám­ci skrá­te­né­ho vy­šet­ro­va­nia ve­dú ľu­dia z rôz­nych iných ob­las­tí napr. čaš­ní­ci/ky, pre­da­va­či/ky, ka­der­níč­ky a pod. Je sa­moz­rej­me lo­gic­ké, že tí­to po­li­caj­ti bez práv­nic­ké­ho vzde­la­nia, kto­rí pri­chá­dza­jú z iných ob­las­tí ži­vo­ta a neab­sol­vo­va­li ani roč­nú ča­ka­teľ­skú prax asi ne­bu­dú viesť tres­tné ko­na­nie na ta­kej úrov­ni, ako by si Ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor pred­sta­vo­val. Špe­cia­li­zo­va­né po­li­caj­né vzde­la­nie v tr­va­ní 3 me­sia­cov, za­me­ra­né na skrá­te­né vy­šet­ro­va­nie, kto­ré po­ve­re­ní prís­luš­ní­ci ab­sol­vu­jú v žiad­nom prí­pa­de ne­pos­ta­ču­je na kva­lit­né oboz­ná­me­nie sa s prob­le­ma­ti­kou tres­tné­ho prá­va hmot­né­ho a pro­ces­né­ho.

Riešenia:

1)      Okam­ži­te vy­ňať po­ve­re­ných prís­luš­ní­kov z po­riad­ko­vej po­lí­cie a vy­tvo­riť spo­loč­ný od­bor, kto­rý bu­de po­zos­tá­vať z od­de­le­nia vy­šet­ro­va­nia a skrá­te­né­ho vy­šet­ro­va­nia, čím by sme do­cie­li­li, že tres­tné ko­na­nie bu­de vy­ko­ná­va­né „pod jed­nou stre­chou.“ Tým eli­mi­nu­je­me nez­my­sel­né spo­ry o prís­luš­nosť a za­bez­pe­čí­me kom­pe­ten­tnej­šie ve­de­nie tres­tné­ho ko­na­nia pod jed­not­ným ve­de­ním,

2)      adek­vát­ne ohod­no­tiť prá­cu po­ve­re­ných prís­luš­ní­kov – mu­sí byť ci­teľ­ný roz­diel me­dzi ohod­no­te­ním po­ve­re­né­ho prís­luš­ní­ka a čle­na hliad­ky napr. na PMJ, resp. OO PZ. Tým za­bez­pe­čí­me väč­šiu at­rak­ti­vi­tu tej­to prá­ce, stúp­ne po­čet zá­ujem­cov, z kto­ré­ho bu­de mož­né vy­be­rať,

3)      za­viesť aj u po­ve­re­ných prís­luš­ní­kov ča­ka­teľ­skú prax a po­vin­nosť pre po­ve­re­ných prís­luš­ní­kov zís­kať as­poň ba­ka­lár­ske vzde­la­nie na Aka­dé­mii PZ, resp. práv­nic­ké vzde­la­nie. Ten­to krok ne­za­viesť sa­moz­rej­me hneď, ur­čiť pri­me­ra­ný ča­so­vý ho­ri­zont, do kto­ré­ho by ma­li to­to vzde­la­nie zís­kať. Tým­to kro­kom sa zvý­ši od­bor­ná úro­veň po­ve­re­ných prís­luš­ní­kov, a to bez zby­toč­ných ško­le­ní a se­mi­ná­rov,

4)      adek­vát­ne ohod­no­tiť vy­šet­ro­va­te­ľov – mu­sí byť ci­teľ­ný roz­diel me­dzi ohod­no­te­ním vy­šet­ro­va­te­ľa a po­ve­re­né­ho prís­luš­ní­ka. Tým­to do­siah­ne­me to, že sa zvý­ši zá­ujem o prá­cu vy­šet­ro­va­te­ľa, pri­čom po­ve­re­ní prís­luš­ní­ci bu­dú mo­ti­vo­va­ní, aby zís­ka­li aj vy­so­koš­kol­ské vzde­la­nie dru­hé­ho stup­ňa a nás­led­ne pos­tú­pi­li na mies­ta vy­šet­ro­va­te­ľov. Z vy­tvo­re­né­ho od­de­le­nia skrá­te­né­ho vy­šet­ro­va­nia, by po­tom bo­lo mož­né čer­pať no­vých, od­bor­ne zdat­ných vy­šet­ro­va­te­ľov, kto­rí by už ma­li prax v tres­tnom ko­na­ní, pri­čom za vy­šet­ro­va­te­ľov by bo­li vy­be­ra­ní tí naj­lep­ší po­ve­re­ní prís­luš­ní­ci. Pod poj­mom adek­vát­ne ohod­no­te­nie sa mys­lí prib­lí­že­nie k pla­to­vým ná­le­ži­tos­tiam pro­ku­rá­to­rov,

5)      za­viesť príp­la­tok za vy­ko­ná­va­nie vy­šet­ro­va­nia a skrá­te­né­ho vy­šet­ro­va­nia, kto­rý za­bez­pe­čí dos­ta­toč­nú mo­ti­vá­ciu na vý­kon tej­to prá­ce,

6)      na­vý­šiť po­čet ta­buľ­ko­vých miest vy­šet­ro­va­te­ľov – ideál­na za­ťa­že­nosť na úrov­ni ok­re­su by ma­la byť do 10 tres­tných

Ďalšie opatrenia budú veľmi  priamočiare a úderné:

 • Prijmeme nový efektívny zákon o pôvode majetku.                              
 • Polícia prejde vnútornou obmenou  a bude obnovená dôvera v políciu. Elitných a schopných policajtov chceme späť.
 • Prokuratúra bude konať  a nie blokovať  spravodlivosť.  Nebudeme akceptovať  súčasný stav prokuratúry, ktorá  často  nekoná.
 • V prípade dokázateľne neobvyklých prepustení kriminálnych živlov budú nedôslední sudcovia posudzovaní disciplinárnym súdom zloženým aj  z nesudcov. 
 • Vytvoríme špecializovaný súd II. stupňa pre urýchlené rozhodovanie vážnych deliktov. 
 • Budeme sa usilovať o nový zákon o výkone trestu, aby väzni viac prispievali štátu na svoj pobyt vo väzení. Väzenie už nebude Väzni budú nasadení na verejné práce, stavbu diaľníc , pri stavbe nájomných domov a bytov, na štátnych farmách atď. Väzni budú dostávať za prácu malú odmenu, ktorá sa im vyplatí po prepustení.
 • Zrušíme nemennosť senátov v konaní.
 • Zrušíme reštrukturalizáciu – v súčasnosti ide o štátnu legalizáciu nezaplatenia faktúr, čo je neprijateľné. Nezaplatenie faktúr bude mať trestno- právne dôsledky a zákaz podnikania na 10 rokov. Faktúry sa budú musieť preplácať do 30 dní v celej krajine.
 • Znížime trestnú zodpovednosť mladistvých zo 14 na 12 rokov.

Väzni :

 • Väzni si budú musieť odpracovať škodu, ktorú spôsobili. Rodina väzňa si môže zobrať úver a pod.
 • Ak bude niekto čo i len podozrivý za podvod, okamžite mu bude políciou v ten deň  zablokovaný majetok a zákaz prepisu majetku na iné osoby a subjekty.
 • Väzni si musia odpracovať trest. Väzňom ponúkneme práce v lesoch na výsadbové práce, na diaľniciach, na štátnych farmách atď.

4. Sociálna politika

Otázku riešenia  nezamestnanosti a bývania nemožno oddeliť. Zamestnaný človek potrebuje rýchle a dostupné trvalé bývanie ako základ pre zotrvanie v danom regióne a založenie rodiny.

 • Zásadne zvýšime minimálnu mzdu  pre všetky profesie v súkromnom aj verejnom sektore. Použijem rakúsky model nastavenia min. hodinovej mzdy podľa odvetvia a kolektívne zmluvy dohodnuté medzi štátom odvetvovým spolkom budú upravovať tieto mzdy.
 • Bude platiť minimálny starobný dôchodok  550 EUR na princípe zásluhovosti po 36  odpracovaných rokoch. Ak niekto pracoval viac rokov bude jeho dôchodok ešte vyšší.
 • Bude zavedený aj maximálny dôchodok.
 • Každý dôchodca bude mať nárok na týždenný liečebný pobyt v slovenských kúpeľoch zdarma. Kúpele budú zmodernizované na svetovú úroveň.
 • Dôchodcom umožníme pracovať na dohodu, čo sa im pripočíta k dôchodku
 • Podporíme zriaďovanie hospicov, domovov sociálnych služieb ale hlavne podporíme rodiny, ktoré sa chcú postarať doma o odkázaného  na celodennú starostlivosť. Takýto celodenný opatrovník získa min. 550 EUR od štátu za 24 hod opatrovanie blízkeho ako mesačnú dávku. Opatrovníkom bude môcť byť aj iná osoba ako rodinný príslušník. Našou filozofiou je, aby sa odkázaný na celodennú starostlivosť dostal radšej domov do rodinného prostredia  ako do ústavu.
 • Vybudujeme sociálne ubytovne pre zúbožených bezdomovcov. Je to prejav hlbokej solidarity k ľuďom, ktorí v kapitalizme nemali toľko šťastia ako iní. Honosné vily superzbohatlíkov, ktoré sú čiernymi stavbami budú slúžiť po ich skonfiškovaní ako hospice tiež.
 • Budeme garantovať miesto v škôlke pre každé dieťa od roku 2022 (2 roky po voľbách) v jeho mestskej časti či obci.
 • Invalidným dôchodcom zvýšime dôchodok o 100 EUR mesačne. Závažnejšie postihnutých budeme podporovať výraznejšie. O postihnutých sa štát dokonalo postará.
 • Odkázaným a osamelým seniorom pridelíme flexibilného asistenta cez obec alebo cirkev, ktorý bude seniorom pomáhať pri bežných činnostiach
 • NAJ historicky zvýši rodinné prídavky pre deti zo súčasných 23,68 eur nasledovne: 50 eur na prvé dieťa /mesačne v úplnej rodine,   55 eur na prvé dieťa /mes. v neúplnej rodine60 eur na druhé dieťa /mesačne v úplnej rodine, 65 eur na druhé dieťa /mes. v neúplnej rodine70 eur na tretie dieťa /mesačne v úplnej rodine, 75 eur na tretie dieťa /mes. v neúplnej rodine

  24 eur na ďalšie deti.

  Na druhej strane budeme bojovať proti zneužívaniu sociálneho systému. Podmienkou prídavkov na deti totiž bude, aby druhý rodič pracoval (pokiaľ nie je chorý). Súčasne bude musieť pracovať aj prvý rodič, ak dieťa dovŕši tri roky a viac. Budeme tak motivovať ľudí k práci.

AKO PRVÁ  STRANA  VYRIEŠIME EXEKÚCIE :

Strana NAJ vyrieši exekúcie na Slovensku. Ľudia sa pochopiteľne nechcú zamestnať, lebo im exekútor takmer všetko strhne z platu. Je alarmujúce, že na Slovensku stále prebieha vyše 3 mil. exekúcií a dokonca rastie počet dôchodcov s exekúciou, ktorí žijú len zo životného minima 199,5 EUR. Kroky NAJ :

1. Anulujeme všetky úroky a sankcie zo zákona. Jedným zákonom o úžere traumu ľudí vyriešime. Súdy budú musieť konať v zmysle zákona.
2. Ostane na zaplatenie iba istina a úrok do 7%, teda prijateľný zisk . Takže ak niekto dlžil 100 eur a dlh mu stúpol sankciami na 500 EUR, tak zo zákona zaplatí iba 107 eur.
3. Budú sa platiť maximálne primerané mesačné splátky z platu, ktoré budú pre zamestnanca  znesiteľné.
4. Dražobné spoločnosti zo zákona okamžite zrušíme. Dražby budú vykonávať iba súdy.
5. Zavedieme štátneho exekútora, ktorý bude odvolacím orgánom. Bude vylúčené brať niekomu strechu nad hlavou.
6. Majetky konkurznej mafie budú štátom zabavené a tržby z predaja rozdelené medzi obete exekúcií.

5.Bytová politika

 • Ako prvá vláda rozbehne stavbu nájomných rodinných domov. Nájomné nepresiahne 110 eur/mesačne. Nájomné rodinné domy budeme stavať po celom Slovensku.
 • Štát rozbehne výstavbu aj nájomných bytov. Pôjde o nájomné štátno-obecné  Mesačné splátky nepresiahnu 110 EUR.
 • Rozbehneme masovú výstavbu nájomných rodinných domov pre mladú a strednú generáciu. Max mesačný nájom v dome 130 EUR.
 • Na výstavbe nájomným bytov a domov sa budú podieľať väzni.
 • Ročne postavíme 25 tis. nájomných bytov a nájomným domov spolu.

6. Zdravotníctvo (dlhší život v zdraví !)

 • Štátne nemocnice zmodernizujeme na úroveň tretieho tisícročia a na skutočnú európsku úroveň. Cieľom bude oddialiť vek úmrtnosti Slovákov z dnešných 76 rokov na 82-86 rokov ako je to v rozvinutých krajinách. V súčasnosti naše doterajšie vlády zabezpečili, že sme svetová jednotka v úmrtnosti na infarkt. Kto je vinník, ak nie zle spravovaný štát ? Podľa EUROSTATU zomiera ročne zbytočne 11 tis. ľudí na Slovensku z dôvodu slabej úrovne v zdravotníctve.
 • Zavedieme skríning DNA na Slovensku, čím odhalíme skryté ochorenia a nasadíme personalizovaný liek. Ušetríme ročne 0,5 MLD na liekoch.
 • NOVÉ DLHODOBÉ LÔŽKA A NOVÉ HOSPICE. Znovuotvoríme tie oddelenia nemocníc, ktoré boli zatvorené bez prehodnotenia ich významu pre daný región. Výrazne podporíme nové hospice, zariadenia pre seniorov a pre odkázaných na starostlivosť (viď sociálne opatrenia) . Budú vytvorené dlhodobé lôžka v nemocniciach a založené nové hospice, ktoré budú v prevádzke aj na báze príplatku od pacienta. Tieto lôžka umožnia  ponechať a ďalej liečiť pacienta  6-12 mesiacov v nemocnici. Rodiny pacientov s vážnym postihnutím napr. po ťažkej mozgovej príhode to ocenia, nakoľko rodiny často nie sú ihneď odborne (a neposlednom rade ani psychicky) pripravení na domácu liečbu pacienta. Pôjde o dokonalú opateru o pacienta, ktorú bude mať rodina pacienta na výber. Práve dlhodobé lôžka potrebujú občania  SR za svoje nemalé odvody do zdravotnej poisťovne. Vybrané nemocnice tak budú pripravené pre dlhodobé umiestnenie pacientov.  Výber príplatku od pacientov za takýto dlhodobý pobyt bude príjmom nemocnice. Izby a interiér budú vybavené excelentne ako domáci interiér (súčasne ale chceme podčiarknuť, že pre stranu NAJ je najdôležitejšie aby pacienti skončili doma v prostredí rodiny, ale uvedomujeme si, že nie vždy to je možné).  Štát sa musí postarať  najmä o dlhší  život  v zdraví !
 • Zvýšime platy zdravotným sestrám, hlavne zamestnáme viac sestier a sanitárok – aj dvojnásobne viac na niektorých oddeleniach (interné, chirurgia a pod.)
 • Povinnosť vysokej školy pre zdravotné sestry bude zrušená (s výnimkou hlavnej sestry)!
 • ETIKA a EMPATIA. Sestry bez empatie budú musieť opustiť kontakt s pacientom. Empatia sestier predstavuje polovicu úspechu liečby pacienta, ktorý hľadá oporu. Personálu nemocníc často chýba etika a empatia k pacientovi. Zmeniť musíme predovšetkým ľudský prístup niektorých zdravotných sestier a sanitárov. Bude teda  nevyhnutná čiastočná obmena sestier, ktoré sú k pacientovi nepríjemné. Systém obmeny sestier bude hlbšie prepracovaný. Bude vytvorený systém hodnotenia personálu, pričom pacient bude hodnotiť prístup personálu až keď príde domov. Kontrolu dát bude vyhodnocovať  vedenie nemocnice na čele s riaditeľom, ktorý bude zodpovedať na zavedenie novej kultúry a etiky v nemocniciach.
 • Štátne nemocnice nebudú vyberať dodávateľa priamo, ale nahlasovať požiadavky ministerstvu, ktoré zabezpečí výber dodávateľa centrálne, výhodnejšie, ale rýchlo a vysokej kvality. Nemocnica bude liečiť a nie strácať čas tendrovaním.
 • Rýchla zdravotná služba prejde späť do rúk štátu a už sa nikdy nebude šetriť na výjazdoch sanitky bez lekára. Štát bude zachraňovať životy bez ohľadu na cenu.
 • Vzniknú výkonne rady nemocníc, ktoré budú kolektívne zodpovedať za chod nemocníc.  Členovia výkonnej rady na čele s riaditeľom budú mať aj trestnoprávnu zodpovednosť za neefektívny chod nemocníc a jej hospodárenie.
 • Budú vybraní excelentní riaditelia nemocníc – nie politickí nominanti ! KONIEC POLITICKÝCH NOMINÁCIÍ.
 • Slovensku chýba 1.000  všeobecných lekárov ( 690 všeobecných lekárov je nad 60 rokov zo všetkých  2.300) všeobecných lekárov, preto rozšírime sieť všeobecných lekárov a lekári budú dostupnejší a bližšie k pacientovi. Dôjde k zníženiu počtu  pacientov na lekárov, čím sa lekár bude môcť viac venovať svojim pacientom aj  ich navštevovať v domácej liečbe častejšie. Máme vysoký vek všeobecných lekárov, takže  veková situácia je alarmujúca, preto ju musíme akútne riešiť.

Preto podporíme absolventov medicíny, aby neodchádzali do zahraničia, ale ostávali na Slovensku s čím logicky súvisí  zodpovedajúci  príjem.

 • Zvýšime platby všeobecným lekárom na 4 EUR/ pacienta zo súčasných 2,8 EUR. Všeobecní lekári sa musia platovo priblížiť lekárom v nemocniciach. Súčasne ale budú musieť byť ambulancie vybavené novým interiérom a lepším vybavením. Ambulancie tak budú na úrovni 3.tisícročia (ako aj nemocnice ! ) po našom prevzatí moci.
 • Zrušíme projekt integrovaných centier zdravotnej starostlivosti – výplod blúznenia strany SMER. Je to len plánovaný predkrok súčasnej vlády k privatizácií. My chceme opak  DECENTRALIZÁCIU  –  aby boli  všeobecní lekári  bližšie k pacientovi
 • Všeobecní lekári získajú širšie kompetencie na predpis špeciálnych liekov, pomôcok (zrušíme preskripčné obmedzenia napr. na zdravotnícke pomôcky a pomôcky pre imobilných pacientov )
 • Zvýšime platby špecializovaným lekárom a znížime čakacie lehoty. ČAKACIE DOBY 1-3 mesiace u špecialistov  lekárov  sú pre stranu NAJ neprijateľné a budú skrátené.
 • Budeme presadzovať, aby  lekár mal iba 1 ambulanciu a bol tam prítomný 5 dní v týždni (nie mal 2 či 3 ambulancie). Výnimkou budú ambulancie v odľahlých obciach, kde je objektívne málo pacientov.

E-health bude dobrovoľný a nie povinný. Ktorý lekár chce sa bude môcť do systému prihlásiť.

7. Poľnohospodárstvo

 • Zavedieme potravinovú sebestačnosť v oblasti vybraných produktov, ktoré si budeme vedieť na Slovensku vypestovať a vyrobiť (zemiaky, zelenina, ovocie, mäso, mliečne a pekárenské výrobky atď.).
 • Bude zriadená štátna odbytová jednotka, ktorá bude uzatvárať ročné kontrakty (kontingenty), pričom farmári budú mať zabezpečený odbyt. Štátna odbytová jednotka bude distribuovať slovenské výrobky do všetkých štátnych jedálni.
 • Bude zmenený zákon, ktorý prikáže obchodným reťazcom nákup všetkých slovenských výrobkov (určených v potravinovej sebestačnosti).
 • Chceme rovnomerné dotácie v poľnohospodárstve z Bruselu.
 • Budeme stavať štátno-obecné a štátno-súkromné farmy, ktoré budú na najmodernejšej úrovni. Obnovíme poľnohospodárstvo. Platby za nepestovanie budú ukončené.
 • Nielen poľnohospodárska ale aj potravinová výroba bude prudko podporovaná (bitúnky, cukrovary, mliekarne). Spracovanie musí byť na Slovensku.
 • Platby za pôdu idú v súčasnosti užívateľom pôdy. Je potrebné, aby časť platby išla priamo majiteľom pôdy, ktorí z prenajatej pôdy  často nič nemajú.
 • Predaj štátnych lesov na Slovensku už nebude možný.
 • Žiadame okamžite zastaviť predaj pôdy  cudzincom !
 • Vytvoríme masívne nové pracovné miesta v poľnohospodárstve založením nových štátno-súkromných fariem a spracovateľských  závodov  (vytvoríme vyše 30.000 pracovných príležitostí).
 • Živočíšnu a rastlinnú výrobu postavíme na nohy.
 • Opatrenia v prospech  rozšírenia ekologických viníc. Chceme byť veľmoc v pestovaní viniča.
 • Zastavíme nadmernú chemizáciu. 
 • Rozšírime prirodzené chovy.

 

UKONČÍME DRANCOVANIE LESOV :

 • Zakážeme vývoz surového dreva do zahraničia. Vývoz len spracovaného dreva a nábytku.
 • Znížime ročný výrub dreva z 10 mil. na 7 mil. kubíkov dreva.
 • Zavedieme pravidlo 1:5. Regulovaný výrub stromov, teda  za 1 vyrúbaný strom zasadiť 5 stromčekov. (Väzni budú participovať na týchto výsadbových prácach tiež).
 • Náhodné ťažby max 10%.
 • Vlastníkom, ktorí nevysadia stromy po výrube v zákonnej lehote  bude odňatá táto pôda resp. les  v prospech štátu a uhradia všetky náklady za novú výsadbu.

Naštartujeme  „program slobodných rúk“ :

 

Tvorba pracovných príležitostí formou štátnych pracovných príležitostí v poľnohospodárstve je  dôležité z hľadiska 2 aspektov :

1.Nezávislosť Slovenska v produkcii potravín a zníženie dovozu potravín a  

2.Tvorba nadhodnoty v poľnohospodárstve na Slovensku a absolútnej renty. Následná podpora a tvorba štátnych pracovných pozícií v poľnohospodárstve bude podporovať tvorbu nadhodnoty pri primeraných nákladoch štátu.

Hlavným cieľom tak bude rast zamestnanosti a relatívny zisk, ktorý zabezpečí návratnosť vložených prostriedkov štátu. Program zamestnanosti v poľnohospodárstve dostane názov „Program slobodných rúk“ a bude kulminovať nezamestnanosť dlhodobo nezamestnaných (tvoria 67% všetkých nezamestnaných) na úroveň 7 %. 

8. Životné prostredie 

 • Akákoľvek privatizácia vody neprichádza do úvahy.
 • Ochrana zvierat a podpora útulkov, záchytných kotercov a tých, čo preukázateľne pomáhajú zvieratám.
 • Prísnejšie tresty za týranie zvierat a verejnoprospešné práce ako doplnkový trest. Zviera nie je vec.
 • Recyklácia odpadov je nedostatočná a poukazuje na nízku úroveň riadenia  daného rezortu (toho času pod vedením MOST- Híd). Na Slovensku osciluje recyklácia komunálneho odpadu na zúfalej úrovni 20%.  Len pre porovnanie : Poľsko recykluje 40%, Nemecko 66% a  Švédsko 99%. Do konca volebného obdobia (2020-2024) chceme a budeme recyklovať 60%  odpadov.

9.Vzdelanie a školstvo

 • Vrátime školstvu a učiteľom hrdosť ! Autorita učiteľa musí stúpnuť.
 • Platy pedagogických aj nepedagogických pracovníkov radikálne zvýšime.
 • Školské rady budú zrušené. Už nebudú starostovia, poslanci a sponzori diktovať podmienky školám.
 • Delikty žiakov voči učiteľom budú prísnejšie posudzované a končiť  vylúčením žiaka. Žiaka bude sprevádzať posudok od riaditeľa školy.
 • Spustíme koncepčnú reformu školstva, ktorá sa zameria na obsah a metódy vzdelávania.
 • Zavedieme nový systém vzdelávania založený na kritickom myslení a nie memorovaní. Rozvoj mäkkých zručností bude prioritou.
 • Financovanie a spravovanie základných a stredných škôl vrátime pod zriaďovateľskú pôsobnosť ministerstva školstva. Zredukujeme počet stredných a vysokých škôl.
 • Viac praxe do vzdelávania na odborných stredných a vysokých školách.
 • Zmeníme systém financovania škôl zo súčasného normatívu (na hlavu žiaka) na systém, ktorý zohľadňuje výsledky a podmienky školy. Nie len počet žiakov, ale výsledky školy budú kľúčové.
 • Zmeníme povinnú školskú dochádzku. Základná škola poskytne kvalitné všeobecné vzdelanie. Gymnázia a vyššie odborné školy pripravia žiakov na štúdium na vysokých školách. Stredné odborné školy pripravia odborníkov pre prax za kratší čas.
 • Riaditelia ZŠ a SŠ budú dosadzovaní na základe náročného výberového procesu.
 • Podporíme štátne školy zvýšením miezd, aby sa vrátili renomovaní pedagógovia na štátne VŠ. Taktiež budú zvýšené mzdy pedagogických a nepedagogických pracovníkov na štátnych školách.
 • Súkromné školy už nedostanú od štátu ani cent. Podporíme len štátne a cirkevné školy.

Študenti vysokých škôl budú podpisovať zmluvu so školou o nákladoch na vzdelávanie. Po ukončení  štúdia musia 15 rokov odpracovať na Slovensku, inak budú musieť preplatiť náklady na vzdelávanie. Musia nastúpiť na prac. miesto najneskôr 2 roky po skončení vysokej školy. Po prerušení práce a odchode zo Slovenska bude sankcia  splatná.

10.Nezamestnanosť 

Znížime nezamestnanosť na 5 %. Znížime dane aj odvody a podporíme slovenských živnostníkov a podnikateľov čím zvýšime zamestnanosť.

Založíme štátne firmy v oblasti poľnohospodárstva, kde vytvoríme vyše 60.000 pracovných príležitostí.

Opatrenia :

 • Priemysel SR je dlhodobo závislý na alokácií priemyselných závodov investorov hlavne z automobilového a strojárskeho priemyslu. Firmy chceme stabilizovať na Slovensku aj voľnejším zákonníkom práce, aby sme nevystrašili firmy zamestnať ľudí do trvalého pracovného pomeru.
 • Štát vytvorí nové pracovné príležitosti v sektore poľnohospodárstvo pre dlhodobo nezamestnaných na vidieku.
 • Daňové a odvodové podmienky sa musia urýchlene zlepšiť ako aj zrýchliť konania súdov.
 • Namiesto zadávanie veľkých zákaziek štátom pre giganty s prepojením na oligarchov a finančných žralokov je potrebné zadávanie vládnych zákaziek stredne veľkým a malým firmám, ktoré budú naberať zamestnancov dlhodobo. Budú to radikálne kroky v prospech malých firiem. Strana NAJ  bude presadzovať alokáciu vládnych zdrojov pre malé firmy a nielen pre stavebné giganty, ktoré  len nahodia maržu, ktorá pre štát znamená zbytočné predražovanie. Tomu bude koniec.
 • Je potrebné aktivizovať ľudí v ich schopnostiach, aby vytvárali nové pracovné príležitosti. Je nevyhnutné, aby nám opäť rástol počet nových živnosti.

Väčším problémom je však to, že na Slovensku  máme príliš veľa  dlhodobo nezamestnaných, čo je dlhodobo neriešený problém a preto strana NAJ  vytvorila  riešenie pre  odstránenie nezamestnanosti a zapojí  nezamestnaných  opäť do pracovného procesu a následne  aj do domácej spotreby, nevyhnutnej pre zdravý chod vnútorného trhu.

 

Štát preto podporí slovenských podnikateľov, zlepší podnikateľské prostredie ale  v poľnohospodárstve zasiahne tvorbou spoločných podnikov štátu a firiem, nakoľko chce podporiť zamestnanosť a potravinovú sebestačnosť Slovenska.

11. Financie a dane

1.Zrušíme reťazové účtovanie DPH. Bude len DPH na konci reťazca. Získame 2 MLD eur.

2.Do daňových rajov už žiadne finančné toky z našich daní.

3.Znížime dane z príjmov  na 13 %. Pritiahneme zahraničné firmy nielen z Európy ale u celého sveta. 

4.Založíme Prvú štátnu banku. Tí, ktorí budú dodávať pre štát musia viesť účet v štátnej banke a investovať na Slovensku a nie v zahraničí.

5.Štát bude podporovať slovenské firmy pri tvorbe pracovných príležitostí. Namiesto jedného veľkého investora podporíme početné slovenské firmy.

6.Znížime aj daň z dividend na 5%.

7.Založenie právnickej osoby  firmy bude jednoduché a rýchle.

8.Živnostníci, malé a stredné firmy budú mať výrazne zjednodušené povinnosti pri zamestnávaní, povinnosti pri otvorení prevádzky. Na jednom kontaktnom mieste štátnej správy vybaví žiadateľ všetky doklady.

9.Vytvorenie mikropôžičkového programu pre začínajúcich podnikateľov do výšky 50 tis. EUR.

10.Rodinný príslušníci = dobrovoľní zamestnanci.

11.Zvýšime paušálne náklady živnostníkom zo 40% na 65%.

12.V prípade neodvedenia oprávnenej dane, v prípade nezaplatenia dane včas štátu po opakovanej výzve štátom bude zastavená živnosť takej firme.

13.Nezaplatenie DPH a preukázateľné krátenie daní a tým ich  nezaplatenie bude trestným činom.

14.Znížime zbytočnú  byrokraciu v rámci štátnej správy.

12. Média

Vyjadrujeme nádej, že  média  budú budovať  pozitívne vzorce správanie pre mladých. Budovanie správneho hodnotového sveta je kľúčové  pre čestnú budúcnosť každého moderného človeka. Média majú informovať a nie dezinformovať.

13. EÚ a zahraničná politika

Sme za vyváženú zahraničnú politiku a chceme mať dobré vzťahy s USA aj RUSKOM. Chceme západnú „civilizáciu“ ale aj podporovať  východnú „kultúru“.  Platónske vnímanie štátu dostaneme do života.

 • Zásadne zmeníme vnútorný chod diplomacie. Diplomacia musí prinášať aj ekonomický prínos Slovensku. Nebude mať zastupiteľstvá len aby tam boli. Meníme filozofiu diplomacie aj na aspekt jej  ekonomického prínosu  pre občanov Slovenska.
 • Zahraničná politika bude slúžiť občanom Slovenskej republiky a opierať sa o základné ľudské práva a slobody. Budeme  presadzovať  princípy  demokracie,  právneho  štátu, dodržiavanie ľudských práv a slobôd a budeme bojovať proti prejavom extrémizmu.
 • Aby mohla zahraničná politika lepšie slúžiť občanom, musí byť viac efektívna. To si vyžaduje diplomatov schopných pracovať a presadzovať záujmy Slovenskej republiky v oblasti politickej, kultúrnej, vzdelávacej a ekonomickej v zahraničí. Kvalifikovanosť a profesionalita pracovníkov MZVaEZ  SR   povedie   k zvýšeniu efektívnosti zahraničnej  služby, lepšiemu kreditu Slovenskej republiky vo  celosvetovom merítku. 
 • Prehodnotíme počet a úlohy Zastupiteľských úradov Slovenskej republiky vo svete, ich efektivitu a prínos pre aktuálne a prognostické potreby Slovenskej republiky. 
 • Naďalej budeme udržiavať nadštandardný  vzťah s krajinami V4, Českou republikou, Poľskom a Maďarskom, rozvíjať a zefektívňovať spoluprácu v oblasti politicko – ekonomickej, obrannej politiky, kultúrnej, vedecko – výskumnej a ochrane životného prostredia.
 • Slovensko je srdce Európy a patrí do EÚ. Vystúpenie z EU je ekonomicky nezmysel pre Slovensko. Preto budeme viesť aktívnu proeurópsku politiku a  prispievať k jej realizácii, ale podčiarkujeme, že zavedieme potravinovú aj energetickú sebestačnosť na ktorej budeme trvať. AJ EU si musí uvedomiť, že členská krajina má svoje priority. Budeme sa venovať zvýšenú pozornosť globálnym výzvam, ktoré môžu mať  dosah na Slovenskú republiku ako klimatické zmeny,  chudoba,  zdroje  pitnej  vody,  migrácia, kybernetické  útoky.  V rámci svojho pôsobenia v EÚ  budeme využívať  všetky dostupné možnosti k presadzovaniu národných záujmov a cieľov SR. Aktívne budeme podporovať  iniciatívy a činnosť OSN a OBSE v otázkach globálnej a regionálnej bezpečnosti, boja proti terorizmu a nešírenia zbraní hromadného ničenia.
 • Taktiež budeme spolupracovať s medzinárodnými  organizáciami zameranými na mierovú spoluprácu všetkých krajín sveta.
 • Chceme sa zasadiť o to,  aby  rozvojová  pomoc  bola transparentnejšia a účinnejšia, aby  dôsledne  vychádzala  zo  znalosti potrieb cieľových krajín. Musí flexibilne reagovať na aktuálne globálne výzvy. Je dôležité pomáhať chudobnými a menej rozvinutým krajinám sveta.  Chceme sa zasadiť o to, aby občania Slovenskej republiky boli na svoju vlasť hrdí.
 • Strana NAJ neprijme ani jedného IMIGRANTA z pochádzajúcich pôvodne z 3.krajín.
 • Chceme ostať členom EÚ ale s podmienkami : Odmietame ďalšiu koncentráciu moci a politiky Bruselu. Požadujeme ale zaviesť potravinovú a energetickú sebestačnosť.
 • Treba sa sústrediť na podstatu utečeneckej krízy. T.j. pokúsiť sa pomôcť odstrániť jej korene priamo v tretích krajinách, odkiaľ sú hlavné migračné toky. Tak isto spoločne s dotknutými štátmi posilňovať vonkajšie hranice EÚ. Dublinský dohovor o azylovom konaní je zastaralý, preto sa musí ihneď aktualizovať.
 • Nie sme za systém povinného prerozdeľovania utečencov a migrantov medzi členmi EÚ pod hrozbou finančných sankcii, ako to navrhuje bruselská administratíva. Podporujeme pomoc tzv. nárazníkovým krajinám – pomoc humanitárnu, zdravotnú, bezpečnostnú a organizačnú pri zvládnutí náporu prichádzajúcich migrantov.
 • Podporujeme zriadiť podľa vopred dohodnutých pravidiel a v limitovanom počte, stále pohotovostné vojenské a poriadkové jednotky z členských krajín EÚ, ako nástroj pre zdolanie náporu migrantov a lepšie zabezpečenie vonkajších Schengenských hraníc.
 • Naše členstvo v NATO by nemalo byť tomu prekážkou, keďže Aliancia plní iné, globálno-bezpečnostné úlohy a chceme v nej ostať a ďalej.
 • Sme za zrušenie sankcií proti Rusku v záujme obnovy obchodných vzťahov a vývozu slovenských výrobkov do Ruska.

14.Stavebníctvo

 • Budeme garantovať platby poddodávateľom veľkých stavebných firiem tak, že v prípade nezaplatenia faktúr ich priamo zaplatí štát a štát odráta tieto platby stavebným gigantom. Splatnosť faktúr poddodávateľom bude max 30 dní.
 • Diaľnice budú súťažené tak, že vyhrá ekonomicky najvýhodnejšia ponuka a nie firma zo 4. miesta a pod.
 • Výraznejšie podporíme stavbu obchvatov na cestách II. a III. triedy a umožníme sa uchádzať aj menším stavebným firmám a nielen stavebným gigantom. 
 • UVO musí prestať plniť politické príkazy ako to vidíme  v súčasnosti na rozhodnutiach v tendroch na diaľniciach a železniciach či v kauze Plachtince. Nevyhráva najnižšia ponuka a hľadajú sa banálne dôvody na vylúčenie zo súťaže, čo napokon poškodzuje štátny rozpočet. Asi nie je potrebné ďalej rozvádzať, komu vyhovuje vyššia cena oproti najnižšej ponuke. Ale štát to určite nie je.
 • Vrcholový a stredný manažment  NDS a ŽSR musí byť odpolitizovaný. Politicky  sa bude delegovať  len generálny riaditeľ s nárokmi na odbornosť a prax v obore.
 • Železnice budú opravovať vozne sami. Budú zriadené vlastné opravovne.
 • Zrušíme reštrukturalizáciu firiem štátom.

Záver :

 

Výsledkom  politického rozhodovania   v stavebníctve  je  úplná  strata súťaživosti  medzi firmami a strata pre štát. 

NAJ urobí poriadok a vybudujeme sieť moderných ciest II. a III. triedy, nové obchvaty a budeme garantovať platby dodávateľom pri stavbe ciest, diaľníc  či železníc.

15.Šport

V našej krajine neexistuje dlhodobý komplexný plán rozvoja a podpory športu. Plátanie aktuálne vzniknutých problémov a účelovo vynaložené finančné prostriedky štátu nemajú nič spoločné s plánom trvalého rozvoja športu. Strana NAJ ponúka pre občanov Slovenska dlhodobý koncept rozvoja športu od detí až po vrcholových športovcov.

Súčasný stav: Slovenský olympijský výbor (SOV) patrí pod sekciu Ministerstva školstva s  vlastným financovaním a je na pokraji záujmu štátu. Školstvo ako také má problémy s nárokmi platov učiteľov a finančný objem, ktorý prichádza na SOV je nedostatočný a neumožňuje zreteľne rozvíjať aktivity a podporu nielen olympionikov, ale ani nádejných reprezentantov s športe.

Reformné opatrenia strany NAJ v športe :

 1. Zavedieme pohybové programy pre deti v predškolských zariadeniach, vedené erudovanými odborníkmi s cieľom naplnenia pohybovej potreby a zabezpečenia zdravého vývinu detí.
 2. Pravidelne budeme organizovať a podporovať skupinové pohybové aktivity pre ľudí bežnej populácie s cieľom zapájať rodičov k vykonávaniu pohybovej aktivity, tým redukovať epidémiu obezity ale i motivovať dieťa k pohybovej aktivite ako forme trávenia voľného času. Dieťa vidí – dieťa robí. 
 3. Zavedieme 4 hodiny povinnej telesnej výchovy týždenne na školách. Zabezpečíme strategický výber športových talentov na prvom stupni základných škôl vedený učiteľmi telesnej a športovej výchovy použitím testovacích batérií s cieľom identifikovať, usmerniť a viesť dieťa (poučiť rodičov) či už k rýchlostno silovým, alebo vytrvalostným činnostiam. Nie je väčšia tragédia ako obetovať mladosť/život vykonávaním činnosti v ktorej sa na elitnej úrovni z dôvodu biologického vybavenia (typ svlového vlákna) jednoducho nemôže uplatniť.

4.Nastavíme „plodnú a kreatívnu“ komunikáciu medzi školami, športovými klubmi a rodičmi za účelom „správneho smerovania“ talentov.

5.Podporíme celoštátne športové súťaženie medzi školami.

6.Nastaviť financovanie športu tak, aby naše športové talenty neutekali do nižších súťaží v zahraničí.

 1. Vrátime (nielen) elitnému a vrcholovému športu kvalitu, bezpečnosť a kultúrnu hodnotu, aby boli opäť „plné štadióny a haly“ rodín s deťmi.

8.Vzbudíme pociť vlastenectva a oceniť našich reprezentantov tak, aby sa nehanbili reprezentovať a nemuseli „vyhovárať“ na zranenia keď ich národ potrebuje.

 1. Jedným z reformných opatrení, ktoré zmení slovenský šport bude spočívať v percentuálnom podiele stávkových kancelárií a TIPOSU, na finančných prostriedkoch pre kapitolu SOV, ktorý bude garantom financovania celého športu na Slovensku. Pod SOV bude patriť konfederácia športových zväzov. Zmluvy o dotáciách tak bude uzatvárať nie Ministerstvo školstva, ale SOV ako garant športu. SOV v spolupráci s KŠZ vytvorí sieť centier športu po celom Slovensku tak, aby v každom okrese centrá aktívne riadili športové aktivity a hlavne vyhľadávali talenty a zapojili ich do výchovného procesu v okresoch SR. Bude vytvorený portál so všetkými športovcami, ktorých môžu individuálne podporiť aj súkromné osoby a firmy. SOV však bude vytvárať postupovú sieť športovcov výlučne podľa ich výsledkov. SOV bude potrebovať 86 mil. EUR ročne. Nie je možné, aby TIPOS ako štátna firma selektívne financoval vybraného športovca napr. tenistku. Finančné prostriedky tak bude prideľovať SOV, ktorý má najlepšie informácie o výsledkoch športovcov.
 2. Podpora športu (43 mil. EUR v roku 2016) zo strany štátu je nedostatočná. Je potrebné zdvojnásobiť túto sumu na 86 mil. EUR.
 3. Reforma športu sa zameria aj na výstavbu multifunkčných hál, ktoré začnú fungovať ako centrá všeobecnej prípravy pre vrcholových športovcov s prístupom aj pre verejnosť. Špecialisti/koordinátori SOV budú spolupracovať so ZŠ, kde budú vyhľadávať športové talenty, ktorým umožnia získať štatút vrcholového športovca. Týmto začneme budovať koncept obnovy športu na Slovensku a budúcich vrcholových športovcov. Štátne podniky nebudú selektívne a nekoncepčne podporovať toho alebo iného kamarátovho syna, ale bude to SOV, ktorý bude garantom športu. Dlhodobo nemáme široké zastúpenie ale už ani výsledky na olympiádach či MS.
 4. Podpora gymnastiky spolu s atletikou. Atletika prinesie všeobecnú fyzickú prípravu aj pre iné športové disciplíny.
 5. Podporíme športové SŠ a športovci na VŠ získajú štatút vrcholového športovca.
 6. Je potrebné podporiť aj kolektívne športy. Na letnej olympiáde v Londýne Slovensko nemalo zastúpenie v kolektívnych športoch. Napríklad ani súčasné financovanie volejbalu nezodpovedá jeho výborným výsledkom.

 

Záver : Cieľom podpory športu je všeobecné zvýšiť záujem detí a mladých ľudí o šport na základe vytvorených podmienok. Pestovať športového ducha – a tým aj ducha čestnosti pre život. Postaráme sa o odpolitizovanie športu čo je predpoklad pre dosiahnutie našich uvedených cieľov v športe.

16. Regióny:

 • Viac peňazí pre mestá a obce !

 

08.03.2019
Ing. Viktor Béreš
Predseda strany NAJ

Strana NAJ